ALGEMENE VOORWAARDEN

Home ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN SCHULDBEMIDDELING

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Budgetbeheer: geheel van activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de cliënt en het overeenkomstig het vastgestelde budgetplan verrichten van betalingen;

Cliënt: de natuurlijke persoon die in een problematische schuldsituatie verkeert;

Financieel beheer:  ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt;

Inkomen: inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, socialezekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden;

Problematische Schuldsituatie:  de situatie waarin redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijk persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of heeft opgehouden te betalen;

Representatieve organisatie: NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaalbankieren;

Saneringskrediet: door middel van het afsluiten van een kredietovereenkomst afkopen van de totale schuldenlast tegen finale kwijting, op basis van betaling van een percentage van de totale schuldenlast;

Schuldbemiddeling: overeenkomst tussen cliënt en schuldeiser(s) waarin wordtafgesproken dat de totale schuldenlast gedeeltelijk wordt terugbetaald in termijnen naar draagkracht tegen finale kwijting;

Wettelijke schuldsaneringsregeling: de wettelijke regeling als bedoeld in Titel III van de Faillissementswet inzake de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

Vrij Te Laten Bedrag: het door de schuldregelende instelling vastgesteld bedrag dat de cliënt nodig heeft voor levensonderhoud en betaling van de vaste lasten op grond van een door de representatieve organisatie vastgestelde methodiek.

Onjuiste en onvolledige opgave schulden en overige financiële situatie

 1. De schuldhulpverlenende instelling is bevoegd de overeenkomst tot schuldregeling te beëindigen, wanneer de cliënt een onjuiste dan wel onvolledige opgave van de schulden en zijn overige financiële situatie heeft gedaan.
 2. De schuldhulpverlenende instelling is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de cliënt door beëindiging van de overeenkomst tot schuldbemiddeling overeenkomstig het bepaalde onder 2 lijdt.
 3. De verdeling van de gereserveerde gelden vindt plaats overeenkomstig de verdeelsleutel als bedoeld onder 33 en 34 van deze algemene voorwaarden.

Financieel beheer

 1. De cliënt is niet van zijn verplichting tot afdracht van al zijn inkomsten boven het vastgestelde vrij te laten bedrag ontslagen, indien bij het sluiten van de overeenkomst tot schuldbemiddeling het nummer van de betalingsrekening bij de schuldhulpverlenende instelling nog niet bekend is.
 2. De cliënt is verplicht binnen tien dagen na bekendmaking van het nummer van de betalingsrekening als bedoeld onder 5 het door hem ten behoeve van de schuldeisers gereserveerde bedrag op deze rekening te storten.
 3. De cliënt draagt er, indien de gemeentelijke sociale dienst op basis van de Wet werk en bijstand al bepaalde betalingen voor de cliënt verricht, zorg voor dat het bedrag boven het vastgestelde vrij te laten bedrag direct door de gemeentelijke sociale dienst wordt gestort op de betalingsrekening bij de schuldhulpverlenende instelling.
 4. De schuldhulpverlenende instelling zal over de gereserveerde gelden geen rente vergoeden.

Budgetbeheer

 1. De bepalingen inzake het financieel beheer in de overeenkomst van schuldregeling en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien de schuldhulpverlenende instelling aan de schuldbemiddeling budgetbeheer als voorwaarden verbindt.
 2. De schuldhulpverlenende instelling zendt in dat geval aan de cliënt een overeenkomst tot budgetbeheer die door de cliënt ondertekend dient te worden teruggestuurd.
 3. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst tot budgetbeheer gelden voor de cliënt de bepalingen uit laatstgenoemde overeenkomst in plaats van de bepalingen inzake financieel beheer.

Inspanningsverplichting schuldhulpverlenende instelling

 1. De schuldhulpverlenende instelling zal de cliënt informeren over de voortgang van haar inspanningen om een schuldregeling met de schuldeisers van de cliënt tot stand te brengen.
 2. De schuldhulpverlenende instelling zal in ieder geval ten minste na een periode van vier maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst tot schuldregeling, aan de cliënt deze informatie verstrekken.
 3. De schuldhulpverlenende instelling verzoekt alle schuldeisers de vordering, na ontvangst van de mededeling dat een schuldregeling wordt opgezet, niet meer te verhogen met (vertragings)rente en/of invorderingskosten en de uitvoering van reeds gelegde beslagen voor de duur van de schuldregeling te schorsen.
 4. De schuldhulpverlenende instelling verzoekt de schuldeiser(s) aan de cliënt finale kwijting te verlenen voor het restant bedrag van zijn (hun) vordering alsmede de daarmee verband houdende rente en kosten, indien de cliënt zich strikt heeft gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tot schuldregeling en gedurende de looptijd van de schuldbemiddeling een maximale inspanning heeft verricht om zijn schulden te voldoen.
 5. De schuldhulpverlenende instelling is jegens de cliënt niet aansprakelijk, indien schuldeisers weigeren aan de verzoeken als hiervoor bedoeld onder 14 en 15 hun medewerking te verlenen.

Verplichtingen cliënt

 1. De cliënt is met inachtneming van de voor hem geldende wettelijke bepalingen gehouden jaarlijks aangifte voor de inkomstenbelasting te doen en indien van toepassing teruggave te vragen van te veel betaalde belasting. Belastingteruggave gedurende de looptijd van de schuldbemiddeling wordt door de cliënt gestort op de betalingsrekening bij de schuldhulpverlenende instelling.
 2. De cliënt is verplicht bij een wijziging van zijn financiële omstandigheden het verschil tussen het oude en nieuwe ten behoeve van de schuldeisers te reserveren bedrag alsnog aan de schuldregelende instelling af te dragen vanaf het moment waarop deze wijzigingen zich hebben voorgedaan.
 3. De cliënt blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële situatie en is gehouden alle voor de schuldregeling relevante informatie onverwijld aan de schuldregelende instelling te melden.

Informatie en registratie

 1. De schuldhulpverlenende instelling is in het kader van de uitvoering van zijn schuldhulpverlenende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met schuldeisers en andere betrokkenen.
 2. De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de schuldhulpverlenende instelling.
 3. Op de persoonsregistratie van de schuldhulpverlenende instelling is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Vergoedingen schuldbemiddeling

 1. De schuldhulpverlenende instelling is, indien zij daartoe wettelijk is gerechtigd, bevoegd om voor haar schuldbemiddelende werkzaamheden een vergoeding in te houden op de aan de schuldeisers door te betalen bedragen.
 2. De schuldhulpverlenende instelling brengt deze vergoeding in rekening bij een tussentijdse uitkering dan wel bij de uitkering aan het einde van looptijd van de schuldregeling ten laste van het ten behoeve van de schuldeisers gereserveerde bedrag.
 3. De schuldhulpverlenende instelling brengt deze vergoeding bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in mindering op de aan de schuldeisers uit te betalen bedragen alvorens tot uitbetaling over te gaan.
 4. De vergoeding bedraagt een percentage van de aan de schuldeisers door te betalen bedragen.
 5. Het maximale percentage wordt vastgesteld door de representatieve organisatie.
 6. De schuldhulpverlenende instelling is niet langer bevoegd een vergoeding voor de schuldregelende werkzaamheden in rekening te brengen, vanaf het moment dat de overeenkomst tot schuldbemiddeling eindigt door het verstrekken van een saneringskrediet.

Vergoedingen financieel beheer

 1. De schuldhulpverlenende instelling is, indien zij daartoe wettelijk gerechtigd is, bevoegd voor het financieel beheer een vergoeding in te houden op de aan de schuldeisers door te betalen bedragen.
 2. De schuldhulpverlenende instelling brengt deze vergoeding maandelijks in mindering op het ten behoeve van de schuldeisers gereserveerde bedrag.
 3. De maximale vergoeding voor het financieel beheer wordt bepaald door de representatieve organisatie.
 4. De schuldhulpverlenende instelling is niet langer bevoegd een vergoeding voor het financieel beheer in rekening te brengen vanaf het moment dat de overeenkomst tot schuldbemiddeling eindigt door het verstrekken van een saneringskrediet.

Verdeling gereserveerde gelden

 1. De schuldeisers ontvangen een uitkering naar evenredigheid van ieders vordering.
 2. Zolang schuldeisers met een vordering waaraan een voorrang is verbonden niet volledig zijn voldaan, ontvangen zij op hun vordering een dubbel percentage ten opzichte van de concurrente schuldeisers.
 3. De schuldeisers ontvangen na iedere tussentijdse controle en bij de eindcontrole van de schuldbemiddeling of tussentijds, indien de ten behoeve van de schuldeisers gereserveerde gelden dit rechtvaardigen, een uitkering naar evenredigheid van hun vordering. Het bepaalde onder 34 is van overeenkomstige toepassing.

Verdeling gereserveerde gelden zonder akkoord

 1. De gereserveerde gelden worden overeenkomstig de verdeelsleutel onder 33 en 34 verdeeld, indien de schuldhulpverlenende instelling ondanks haar inspanningen geen minnelijk akkoord tussen de cliënt en zijn schuldeisers heeft kunnen bereiken.
 2. De schuldhulpverlenende instelling gaat niet tot verdeling over, indien de cliënt schriftelijk te kennen heeft gegeven een beroep op de wettelijke schuldsaneringsregeling te willen doen. De schuldhulpverlenende instelling houdt in dat geval de gereserveerde gelden gedurende maximaal vier maanden na kennisgeving van de cliënt onder zich ten behoeve van de boedel.
 3. Indien de cliënt het verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsanering niet binnen de hiervoor genoemde periode van vier maanden heeft gedaan, vindt de verdeling van de gereserveerde gelden plaats overeenkomstig het bepaalde onder 36.
 4. Indien de cliënt binnen de hiervoor genoemde periode van vier maanden na beëindiging van de overeenkomst tot schuldbemiddeling het verzoek tot toelating heeft gedaan, worden de gereserveerde gelden, na toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, overgemaakt naar de door de bewindvoerder beheerde boedelrekening.

Verdeling bij tussentijdse beëindiging

 1. De schuldhulpverlenende instelling brengt de gereserveerde gelden in mindering op het verstrekte saneringskrediet, indien de overeenkomst tot schuldbemiddeling wordt beëindigd door het verstrekken van een saneringskrediet.
 2. De schuldhulpverlenende instelling verdeelt de gereserveerde gelden overeenkomstig de verdeelsleutel onder 33 en 34, indien de overeenkomst tot schuldbemiddeling tussentijds eindigt, tenzij sprake is van het geval hiervoor sub 37 beschreven, in welk geval wordt gehandeld conform 38 en 39.

Aansprakelijkheid

 1. De schuldhulpverlenende instelling is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard en van welke omvang dan ook, die de cliënt door toedoen van de schuldhulpverlenende instelling en de bij haar in dienst zijnde medewerkers lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de schuldregelende instelling.

Registratie Bureau Krediet Registratie

 1. De schuldhulpverlenende instelling meldt de overeenkomst tot schuldbemiddeling bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het centrale kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft de schuldhulpverlenende instelling verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot schuldregeling van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele financieringsaanvraag en aanvraag voor een nieuw abonnement.

Beëindiging lidmaatschap

 1. Indien de schuldhulpverlenende instelling besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de NVVK, kan de cliënt aan de schuldhulpverlenende instelling verzoeken om zijn dossier over te dragen aan een lid van de NVVK.
 2. Een lid van de NVVK hoeft een overdracht van een dossier alleen te aanvaarden, indien de vergoeding van de kosten van de schuldbemiddeling worden gewaarborgd.

Slotbepalingen

 1. De administratie van de schuldhulpverlenende instelling strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van de schuldbemiddeling en het financieel beheer verrichte handelingen, betalingen, reserveringen en het saldo van de rekening voor het financieel beheer.
 2. De schuldhulpverlenende instelling kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen, reserveringen en het saldo van de rekening voor financieel beheer volstaan met het produceren van door de directeur van de schuldhulpverlenende instelling conform getekende uittreksels uit haar administratie.
 3. Op de overeenkomst tot schuldbemiddeling en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Schuldbemiddeling”