Wat doen Wij?

Home Wat doen Wij?
Wat doen wij?

Wat doen wij ?

Schuldhulp De Schie biedt hulp aan schuldenaren, met als doel om een schuldregeling met de schuldeisers tot stand te brengen. De werkzaamheden van Schuldhulp De Schie worden conform de gedragscodes en richtlijnen van de NVVK uitgevoerd.

De dienstverlening van Schuldhulp De Schie kent de volgende onderdelen.
01

Preventie

Voorkomen en tijdig signaleren van risicovolle en problematische schulden. In dit kader wordt in samenwerking met buurtorganisaties in verschillende steden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het doel hiervan is om schuldenproblematiek tegen te houden en mensen erop te wijzen hoe zij financiële zelfredzaamheid zich eigen kunnen maken.
02

Aanmelding en intake

De bedoeling van aanmelding is de hulpvraag inzichtelijk te maken en de vervolgstappen vast te stellen. Zo wordt nagegaan of er sprake is van een crisissituatie. Tevens wordt informatie gegeven over het proces van schuldhulpverlening. Indien cliënt niet door ons geholpen kan worden, dan wordt hij/zij doorverwezen naar een andere organisatie. Voor wat betreft de intake, is het vooral van belang om de zelfredzaamheid van cliënt na te gaan, inzichtelijk maken van de problemen van de cliënt en voor de schuldenproblematiek een plan van aanpak op te stellen. Op basis hiervan wordt dan de schuldregeling voorbereid en uitgevoerd.
03

Advies en informatie

Hierbij wordt getracht mensen gerichter te informeren en te adviseren om op eigen kracht financieel duurzaamheid te bewerkstelligen en te behouden. Indien hulp door Schulhulp De Schie niet mogelijk is, volgt doorverwijzing naar een andere instantie voor beter passende hulp.
04

Crisisinterventie

Hiermee wordt alles in werking gezet om een mogelijke crisis af te wenden. Een crisissituatie is aan de orde wanneer er sprake is van een gedwongen woningontruiming, aangekondigde executieverkoop van de eigen woning, afsluiting elektra/gas/water, aangekondigde boedelverkoop, beslaglegging op loon en/of bankrekening en aanvraag van faillissement. In geval van een crisissituatie wordt er direct gehandeld om binnen 24 uur een gepaste hulp en oplossing te realiseren.
05

Stabilisatie

Bij stabilisatie is het een zaak om de inkomsten en uitgaven in een juiste balans te brengen, waarbij het van belang is om het inkomen te maximaliseren en de uitgaven te minimaliseren. Het doel is om evenwicht te brengen tussen het inkomen en de uitgaven en om dit ook duurzaam in stand te houden.
06

Schuldregeling

Voordat de schuldregeling toegepast gaat worden, wordt er eerst onderzocht of 100 % terugbetaling van schulden mogelijk is. Dit kan zijn het treffen van een betalingsregeling tussen cliënt en schuldeiser en/of herfinanciering. Indien 100 % terugbetaling niet tot de mogelijkheden behoort, dan wordt er een minnelijke schuldregeling met een duur van 36 maanden voorbereid en uitgezet. Met deze regeling is het de bedoeling dat de schuldeisers het resterende deel van de vordering in aanmerking brengen voor finale kwijting en dat cliënt zich maximaal inspant om de schuldeisers zo veel mogelijk te betalen. Het exacte bedrag van de maandelijkse afloscapaciteit wordt met behulp van de VTLB-Calculator berekend en dat bedrag wordt maandelijks op een boedelrekening gestort. Het opgespaarde bedrag wordt evenredig onder de schuldeisers verdeeld. Indien een minnelijke schuldregeling niet leidt tot een algeheel akkoord waarbij dus iedere schuldeisers akkoord is gegaan met het gedane voorstel, dan wordt er een procedure gestart bij de rechtbank tot oplegging van een dwangakkoord en/of toelating tot WSNP.
07

Nazorg

Op weg naar de beëindiging van het schuldhulptraject is het van wezenlijk belang om goede nazorg-afspraken met cliënt te maken, zodat hij/zij niet terugvalt in schuldensituatie. Na succesvol beëindiging van een schuldregelingstraject, houdt De Schie gedurende 1 jaar contact met de ex-cliënt. Zo wordt de ex-cliënt op kantoor uitgenodigd voor een gesprek om na te gaan of de inkomsten en uitgaven nog steeds in evenwicht zijn en of er sprake is van een mogelijke nieuwe schuldensituatie. In het kader van nazorg wordt er ook overlegd en samengewerkt met relevante gemeentelijke en/of buurtorganisaties.